Terms and Conditions

1. INTRODUCTIE

1.1. Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website “https://MusiCasa.net/” (de “Website”).

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door BVBA MusiCasa met maatschappelijke zetel thans gevestigd te Eentveldstraat 57, 9910 Knesselare en met ondernemingsnummer 0648.652.955 (“MusiCasa”).

Door op de Website te surfen, documenten te lezen, bestanden te downloaden, de Website te raadplegen en/of er op enige andere manier gebruik van te maken, verklaart u zich akkoord met de onderhavige voorwaarden en bepalingen en verbindt u zich ertoe om deze na te leven. Indien u zich hiermee niet akkoord kan verklaren, dient u zich te onthouden van het gebruik van de Website.

1.2. MusiCasa behoudt zich het recht voor de onderhavige algemene voorwaarden van tijd tot tijd te herzien. In dat geval zullen deze herzieningen van toepassing worden vanaf het ogenblik van publicatie. Voortgezet gebruik van de Website zal de aanvaarding van deze
herzieningen inhouden.

1.3. De toegang tot de Website kan te allen tijde door MusiCasa worden beëindigd zonder voorafgaande kennisgeving.

2. GEBRUIK EN COPYRIGHT

2.1. Het auteursrecht op de Website (o.m. tekst, afbeeldingen, video’s, animatie en audio- bestanden) komt toe aan MusiCasa of diens licentiegevers (Content). Als gebruiker mag u de inhoud van deze Website ophalen en weergeven op een computerscherm, afdrukken op papier en bewaren in elektronische vorm of eender welke andere vorm, in zoverre het voor uw eigen niet-commercieel, persoonlijk gebruik is.

Een ander gebruik dan voor uw eigen niet-commercieel, persoonlijk gebruik is niet toegelaten zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van MusiCasa. Hierbij wordt niet-limitatief gedacht aan in enige vorm of op enige wijze een onderdeel van deze Website: (a) aanpassen, reproduceren, opslaan, distribueren, printen, weergeven, uitvoeren, publiceren of afgeleide werken maken, of (b) informatie, producten of diensten die een deel van deze Website uitmaken commercialiseren.

2.2. MusiCasa behoudt zich alle intellectuele en eigendomsrechten voor betreffende de Website en de inhoud ervan.

2.3. U bent verantwoordelijk voor het eigen gebruik van de Website en gaat ermee akkoord om: (a) geen obscene, onfatsoenlijke of aanstootgevende taal te gebruiken (b) op de Website geen materiaal te plaatsen dat vals, misleidend, lasterlijk, beledigend, intimiderend of hatelijk is, (c) geen materiaal te plaatsen op de Website dat gecodeerd
is, junkmail of ongeoorloofde reclame is, intrusie maakt op iemands privacy, of enig gedrag aanmoedigt dat een strafbaar feit zou vormen of aanleiding zou geven tot burgerlijke aansprakelijkheid, of die anderszins in strijd is met lokale, provinciale, nationale of internationale wet- of regelgeving, (d) de Website niet te gebruiken voor onwettige doeleinden. U erkent dat dergelijke onrechtmatig gebruik kan resulteren in burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid.

2.4. MusiCasa kan niet garanderen dat alle geüploade media-inhoud, teksten, afbeeldingen, video’s, animatie en audiobestanden worden bekeken voordat deze op de Website verschijnen.

MusiCasa opereert onder een “notice and take down”-beleid. Zij kan inhoud verwijderen, wanneer zij opmerkt of wanneer haar wordt gesignaleerd dat deze in strijd is met onderhavige algemene voorwaarden. Zij oordeelt hierbij naar eigen inzicht.

Elke klacht dient schriftelijk (bv. brief, e-mail, via het contactformulier, …) te worden gericht aan MusiCasa.

3. INZENDINGEN

3.1.Inzendingen gebeuren op eigen risico. MusiCasa kan de geheimhouding ervan niet garanderen. U bent zelf verantwoordelijk voor uw eigen inzendingen en de gevolgen van het plaatsen of publiceren op deze Website. In verband met deze inzendingen garandeert u (a) dat u eigenaar bent of over de benodigde licenties, rechten, toestemmingen en machtigingen beschikt, en (b) u de geschreven instemming, verklaring en / of toestemming heeft van iedere identificeerbare natuurlijke persoon.

3.2. U behoudt al uw eigendomsrechten op uw inzending. Echter, door het indienen van de inzending verleent u MusiCasa een wereldwijde, niet-exclusieve en royalty vrije licentie om deze te gebruiken, te reproduceren, te verspreiden, te tonen en uit te voeren.

U verleent hierdoor eveneens iedere gebruiker van de Website een niet-exclusieve licentie om toegang te krijgen tot uw inzending via de Website, om deze te gebruiken, te reproduceren, te distribueren, in afgeleide werken weer te geven en uit te voeren zoals toegestaan door de functionaliteit van de Website en onderhavige algemene voorwaarden.

3.3. MusiCasa garandeert niet dat zij alle inzendingen beoordeelt voordat deze op de Website verschijnen. Zij opereert onder een “notice and take down”-beleid wat betekent dat zodra zij merkt of ervan in kennis wordt gesteld dat een inzending in strijd is met onderhavige algemene voorwaarden, zij zich het recht voorbehoudt om de inzending te
verwijderen.

Zo u van mening bent dat een inzending de hier uiteengezette regels schendt, kan u hiervoor schriftelijk een klacht richten aan MusiCasa.

3.4. Het is verboden (a) materiaal in te dienen dat auteursrechtelijk beschermd is, beschermd door handelsgeheimen of op enige andere wijze onderworpen is aan eigendomsrechten van derden, waaronder privacy en publiciteit rechten, tenzij u de eigenaar bent van deze rechten of toestemming van hun rechtmatige eigenaar verkreeg om het materiaal te plaatsen en ons allen de licentierechten verleent, (b) misleidende gegevens of onjuist materiaal of een verkeerde voorstelling van zaken in te dienen dien MusiCasa of derden kunnen schaden; (c) materiaal in te dienen dat onwettig, obsceen, lasterlijk, bedreigend, pornografisch, treiterend, hatelijk, racistisch of etnisch beledigend is, of aanzet tot gedrag dat beschouwd wordt als een misdrijf, of aanleiding geven tot burgerlijke aansprakelijkheid, indruist tegen de wet, of anderszins ongepast is; (d) materiaal in te dienen dat enig bericht, advertenties of verzoeken van het bedrijfsleven bevat (“reclame”); (e) zich voor te doen als een andere persoon.

4. INSCHRIJVINGEN

4.1. Een natuurlijk persoon of rechtspersoon die zich inschrijft voor een professionele opleiding, workshop, seminarie, stage, evenement of enige andere activiteit die door MusiCasa wordt georganiseerd (hierna: “opleiding(en) of andere activiteit(en)”), wordt in deze algemene voorwaarden een “Cursist” genoemd.

4.2. De Cursist verklaart meerderjarig te zijn op het moment van de inschrijving. Minderjarigen kunnen enkel worden ingeschreven als Cursist mits voorafgaande en schriftelijke toestemming van de ouders of de voogd.

4.3. De Cursist dient de algemene voorwaarden uitdrukkelijk te aanvaarden bij de inschrijving. Zonder aanvaarding, kan geen inschrijving plaatsvinden.

4.4. Het moment van de inschrijving betreft het tijdstip van de aanvang van de Overeenkomst. Evenwel de volgorde van betaling (integrale betaling van het inschrijvingsgeld, dan wel van het vastgelegde voorschot) bepaalt wie recht heeft op de eerstvolgende plaats en niet de volgorde van het opsturen van de inschrijvingsdocumenten. De Cursist ontvangt een bevestiging na ontvangst van de betaling.

4.5. Bepaalde opleidingen kunnen worden betaald in maximaal 12 schijven. Deze mogelijkheid en de toepasselijke modaliteiten zullen uitdrukkelijk worden vermeld bij de inschrijving. De afgesproken afbetalingstermijnen dienen strikt te worden opgevolgd.

4.6. Bij laattijdige of niet-betaling is na voorafgaande ingebrekestelling een interest verschuldigd van 1% per begonnen maand berekend op het openstaande bedrag, meer een schadevergoeding verschuldigd van 10% berekend op het openstaande bedrag met een minimum van 50 euro.

4.7. Kortingen vermeld in nieuwsbrieven zijn enkel geldig voor nieuwe inschrijvingen die gebeuren na ontvangst van de nieuwsbrief. De kortingen zijn niet cumuleerbaar met andere kortingen en worden automatisch verrekend op het moment van inschrijving.

4.8. MusiCasa behoudt zich het recht voor een opleiding of andere activiteit te annuleren of uit te stellen indien het minimum aantal Cursisten niet is bereikt. MusiCasa behoudt zich eveneens het recht voor wijzigingen aan te brengen in de programmering.

In geval van annulering door MusiCasa wordt het reeds betaalde inschrijvingsgeld binnen een termijn van 30 werkdagen teruggestort. Artikel 4.6 is in dat geval van toepassing.

MusiCasa is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van annulering, uitstel of andere wijzigingen van een opleiding of andere activiteit.

4.9. De overeenkomst die ingevolge de inschrijving wordt gesloten tussen de Cursist en MusiCasa, is een overeenkomst van bepaalde duur, zijnde de duurtijd van de opleiding of andere activiteit(en). De duurtijd per opleiding of andere activiteit(en) kan teruggevonden worden op de Website. Na verloop van de duurtijd neemt de overeenkomst automatisch een einde.

5. OPLEIDINGEN EN ANDERE ACTIVITEITEN

5.1. Elk opleidingspakket bevat een gedrukte cursus. De verzendkosten voor de toezending van het cursusmateriaal zijn voor rekening van MusiCasa. Het lesmateriaal van de opleiding mag na de opleiding worden bijgehouden, doch mag op geen andere wijze worden gebruikt dan voor persoonlijke studie.

Alle cursussen en didactische materialen zijn auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze uitgaven mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MusiCasa of de auteurs. Het verkopen of afstaan van het lesmateriaal aan derden is evenmin toegestaan.

Ondanks al de aan de samenstelling van de tekst bestede zorg, kan noch de auteur, noch de uitgever of MusiCasa aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook die rechtstreeks of onrechtstreeks zou kunnen voortvloeien uit enige fout die in de cursus zou voorkomen. Alle informatie in de cursus is louter informatief.

De cursussen dienen conform de Belgische wetgeving te worden geïnterpreteerd.

5.2. Het zonder toestemming via geluids- en/of beeldopnames opnemen van de lessen is niet toegelaten. Een zonder toestemming gemaakte opname dient op eerste verzoek te worden vernietigd.

5.3. De organisatie van de opleidingen en andere activiteiten behelst een middelenverbintenis en geen resultaatsverbintenis. Zo kan MusiCasa o.m. niet aansprakelijk worden gesteld voor het al dan niet slagen van de Cursist bij eventuele (overheids)examens.

5.4. Van de Cursisten en lesgevers wordt verwacht dat zij wederzijds respect aan de dag leggen. Dat houdt onder meer in dat de Cursist de opleiding of andere activiteiten niet mag verstoren.

Onder verstoren wordt, bij wijze van niet-limitatieve opsomming, verstaan: het niet volgen van de richtlijnen gegeven door de lesgever, het laattijdig toekomen in de lessen, het op eender welke wijze ondermijnen van het goede verloop van de lessen, het publiekelijk uiten van kritiek zonder voorafgaande contactopname met MusiCasa, het doen van negatieve uitlatingen op de studentenfora van MusiCasa zonder voorafgaande contactopname met MusiCasa, het aanzetten tot racisme, discriminatie, e.d.m. op sociale media, waaronder de studentenfora van MusiCasa, het moedwillig schaden van de goede naam van MusiCasa, …

5.5. Tijdens de opleidingen en andere activiteiten georganiseerd door MusiCasa, zowel direct als indirect, is de Cursist zelf en als enige aansprakelijk voor de door hem of haar, opzettelijk dan wel onopzettelijk, toegebrachte schade aan goederen, eigendommen, instrumenten, leslokalen, gebouwen, e.d.m. alsook aan personen. MusiCasa kan voor deze schade niet worden aangesproken, minstens zal de Cursist MusiCasa vrijwaren en vergoeden voor de aan haar veroorzaakte rechtstreekse en onrechtstreekse schade.

5.6. MusiCasa is niet aansprakelijk voor schade, verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen, goederen en geld of schade aan personen, door welke oorzaak ook, tijdens de van haar, direct of indirect, uitgaande opleidingen en andere activiteiten, m.u.v. de wettelijke aansprakelijkheid bij overlijden of lichamelijk letsel van de Cursist ten gevolge van een doen of nalaten van MusiCasa.

MusiCasa kan evenmin worden aangesproken voor schade veroorzaakt door een Cursist aan één of meerdere andere Cursisten. De schadelijdende Cursist dient zich rechtstreeks tot de schadeveroorzakende Cursist te wenden.

6. BEËINDIGING

6.1. De uitschrijving of stopzetting, om welke reden dan ook, door de Cursist van een opleiding of andere activiteit na de aanvang ervan, ontslaat de Cursist niet van zijn of haar verplichting tot het betalen van het volledige inschrijvingsgeld.

Indien de Cursist ondanks zijn/haar inschrijving de opleiding of andere activiteit niet aanvangt, is de Cursist een annulatievergoeding van 20% van het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd.

De inschrijving is persoonlijk en dus niet overdraagbaar aan derden.

6.2. In wederkerige contracten is de ontbindende voorwaarde altijd stilzwijgend begrepen, voor het geval dat een van beide partijen haar verbintenis niet nakomt.

In dit geval is het contract niet van rechtswege ontbonden. De partij jegens wie de verbintenis niet is uitgevoerd, heeft de keuze om ofwel de andere partij te noodzaken de overeenkomst uit te voeren, wanneer de uitvoering mogelijk is, ofwel de ontbinding van de overeenkomst te vorderen, met schadevergoeding. Deze schadevergoeding kan forfaitair
worden bepaald op 10% van het volledige inschrijvingsgeld, waarbij het recht wordt behouden de reële schade te bewijzen.

De ontbinding moet in rechte worden gevorderd.

6.3. De overeenkomst kan door MusiCasa steeds eenzijdig en met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk worden ontbonden in geval van een ernstige tekortkoming, zware fout of bedrog in hoofde van de Cursist.

Als ernstige tekortkoming of zware fout in hoofde van de Cursist wordt, niet-limitatief, aanzien: diefstal, het niet respecteren van het aanwezige materiaal op de leslocatie, het niet naleven van de huisregels van de leslocatie, het niet respecteren van de afgesproken betalingstermijnen conform de artikelen 4.4. en 4.5., schending van de artikelen 5.1. (betreffende het auteurs- en intellectueel eigendomsrecht), 5.2. (betreffende het maken van opnames tijdens lessen) en 5.4. (betreffende het verstoren van de opleiding of andere activiteiten), …

Het voornemen tot buitengerechtelijke ontbinding zal voorafgaandelijk en gemotiveerd worden medegedeeld via aangetekend schrijven. Vanaf de datum van verzending van de aangetekende ingebrekestelling heeft de Cursist een termijn van 15 dagen om de contractuele wanprestatie te corrigeren. Bij gebrek aan correctie binnen deze termijn zal een aangetekend schrijven worden verstuurd met daarin de melding dat de overeenkomst is beëindigd en de toegang tot de opleiding of andere activiteit is ontzegd.

In geval van eenzijdige beëindiging ingevolge een ernstige tekortkoming of zware fout in hoofde van de Cursist is en blijft de betaling van het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd en is dit bedrag bij beëindiging, in geval van overeengekomen betalingstermijnen, onmiddellijk en integraal opeisbaar. Tevens is een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10% van het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd, waarbij het recht wordt behouden de reële schade te bewijzen. Artikel 4.6. is in dat geval van toepassing.

7. DISCLAIMER

7.1. MusiCasa is niet verantwoordelijk voor enige schade of verlies, ongeacht de oorzaak (inclusief door nalatigheid), die u als gebruiker direct of indirect zou lijden in verband met uw gebruik van deze Website of enige verbonden website (zie nummer 7), noch aanvaardt MusiCasa enige verantwoordelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit uw gebruik van of vertrouwen op de informatie opgenomen op of toegankelijk via deze Website of een verbonden website.

8. SPECIFIEKE WAARSCHUWINGEN

8.1. U bent er als gebruiker zelf voor verantwoordelijk dat uw toegang tot deze Website niet illegaal is of verboden is door wetten die op u van toepassing zijn.

8.2. U moet uw eigen voorzorgsmaatregelen nemen om ervoor te zorgen dat het proces dat u gebruikt voor toegang tot deze Website u niet blootstelt aan het risico van virussen of andere vorm van interventie die uw eigen computersysteem kunnen beschadigen. MusiCasa aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor eventuele storingen of schade aan uw eigen computersysteem, die ingevolge uw toegang tot deze Website of enige verbonden website zou zijn ontstaan.

8.3. MusiCasa kan de juistheid, toereikendheid of volledigheid van de informatie die op deze Website wordt verstrekt niet garanderen, noch heeft zij de verplichting om de Website op regelmatige basis bij te werken.

9. VERBONDEN WEBSITES

9.1. Deze Website kan links naar andere websites bevatten (“verbonden websites”). Die links dienen niet actueel te blijven of te worden gehandhaafd.

9.2. MusiCasa is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het privacybeleid geassocieerd met verbonden websites.

9.3. De links naar verbonden websites mogen niet worden beschouwd als een goedkeuring, aanbeveling of voorkeur door MusiCasa van de eigenaars of exploitanten van deze verbonden websites, of voor enige informatie, afbeeldingen, materialen, producten of diensten op deze verbonden websites.

9.4. Tenzij anders vermeld op deze Website, heeft MusiCasa: (a) geen enkele relatie met de eigenaren of exploitanten van verbonden websites, en (b) geen controle over of rechten in verbonden websites.

10. PRIVACYRECHTEN

10.1. De informatie die u over uzelf aan MusiCasa verleent, zal enkel worden gebruikt in overeenstemming met het privacybeleid van MusiCasa. Het privacybeleid is niet van toepassing op verbonden websites.

10.2. In overeenstemming met het privacybeleid van MusiCasa, worden persoonlijke gegevens die u zelf aan MusiCasa heeft verstrekt enkel gebruikt of openbaar gemaakt: als (a) u hiertoe toestemming heeft gegeven, (b) u op de hoogte werd gebracht van het beoogde gebruik of openbaarmaking en u geen bezwaar heeft geuit tegen dat gebruik of openbaring; (c) het gebruik of de bekendmaking redelijkerwijs noodzakelijk is voor de nationale veiligheid, en (d) MusiCasa bevoegd is om, dan wel het vereist is of toegestaan wordt door de wet om de verkregen informatie openbaar te maken.

11. BEVEILIGING VAN INFORMATIE

11.1. Helaas kan geen enkele gegevensoverdracht via het internet worden gegarandeerd als volledig veilig. Hoewel MusiCasa ernaar streeft om dergelijke informatie te beschermen, kan de veiligheid van informatie die wordt medegedeeld niet worden gegarandeerd. Dienovereenkomstig wordt alle informatie op eigen risico aan MusiCasa verzonden.

Niettemin, zodra MusiCasa uw gegevens heeft ontvangen, zal zij alle redelijke maatregelen nemen om de veiligheid van deze gegevens te
bewaken.

12. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

12.1. Onderhavige algemene voorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht.

Enkel de rechtbanken en hoven die territoriaal bevoegd zijn voor de plaats waar de maatschappelijke zetel van MusiCasa zich bevindt, zijn bevoegd om een geschil waarop onderhavige algemene voorwaarden betrekking hebben, te beslechten. Voor consumenten is evenwel artikel 624, 1°, 2° en 4° Ger.W. conform artikel VI.83, 23° WER van toepassing.

Download hier onze algemene voorwaarden als PDF.

MusiCasa monthly mailing

Thousands of musicians, DJ's and producers preceded you.

© 2023 MusiCasa, all rights reserved.